Download Buku Maqam Dzikir An-Naqsyabandi

Orang yang tidak percaya atau kafir, sesungguhnya adalah orang yang telah berbuat dzalim kepada dirinya sendiri.  Allah sedikitpun tidak berbuat dzalim kepada hamba-hamba-Nya, sepanjang hamba-hamba tersebut senantiasa mendekatkan diri kepada-Nya, salah

Tawassul Pembuka “Al-Abshaara”

Praktek tawasul merupakan pelaksanaan perintah Allah yang termaktub dalam firman-Nya Q.S. At-Taubah : 119. “Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang shiddiq.”

Makna Tawassul Di Jalur Saksi

Ibadah dan dzikir yang sedang dijalani oleh para salik (pengembara di jalan Allah), adalah mengikuti ibadah dan dzikir yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh para guru ruhaniah dan para guru