“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa saja yang di kehendaki-Nya”. (Q.S. An Nisa’ : 48). Nasihat Nabi

Istimewanya Tauhid Allah berfirman : “Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanan mereka dengan kedzhaliman atau kemusyrikan, mereka itulah orang-orang yang mendapat ketenteraman dan mereka itulah orang-orang yang mendapat jalan

Sunnah-sunnah Shalat Shalat mempunyai beberapa sunnah yang di anjurkan untuk kita kerjakan sehingga menambah pahala kita menjadi banyak, di antaranya adalah : 1. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau

Hal-hal Yang Wajib Di Laksanakan Pada Waktu Shalat Yang di maksud dengan hal-hal yang wajib di laksanakan itu adalah yang apabila di tinggalkan dengan sengaja menye-babkan shalat seseorang batal, akan

Beberapa Peringatan Bagi Orang Yang Meninggalkan Shalat Ada beberapa ayat Al-Qur’an dan hadits-hadits Nabi Shallallaahu’alaihi wasallam yang merupakan peringatan bagi orang yang meninggalkan shalat dan mengakhirkannya dari waktu yang semestinya,

Keutamaan Melaksanakan Shalat Shalat adalah ibadah yang utama dan berpahala sangat besar, banyak hadits-hadits yang menerangkan hal itu, akan tetapi dalam kesempatan ini kita cukup menyebutkan beberapa di antaranya sebagai

Melawan Lupa Tentang Hukum Shalat Shalat hukumnya fardhu bagi setiap orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Allah Subhanahu wa Ta’ala telah memerintahkan kita untuk mendirikan shalat, sebagaimana di sebutkan

Pengertian Wasiat Dalam Islam Kematian merupakan sebuah kepastian, ketika waktu kematian telah datang, maka kematian tersebut tidak akan dapat di tangguhkan, seseorang tidak akan pernah mengetahui kapan kematiannya datang dan

Asuransi yang di perbolehkan Soal asuransi ini, dari keterangan-keterangan pada artikel sebelumnya, sebaiknya baca dulu : Asuransi Dalam Islam dan Perbedaan Asuransi Komersial dan Asuransi Ta’awun, maka dapat di ketahui

Beberapa Perbedaan Antara Asuransi Komersial Dengan Asuransi Ta’awun perbedaan antara asuransi komersial dengan asuransi ta’awun adalah sebagai berikut : 1. Asuransi komersial bertujuan untuk mencari keuntungan, sedangkan asuransi ta’awun bertujuan

Apa itu Asuransi? Seiring dengan perkembangan zaman, muncullah asuransi untuk memberikan jaminan terhadap musibah yang menimpa seseorang, sistem asuransi adalah seseorang membayar angsuran atau premi kepada suatu perusahaan atau lembaga

Apa itu Laqith dalam Islam? Laqith adalah anak kecil yang belum baligh yang di telantarkan di suatu tempat atau anak yang tersesat di jalan dan tidak di ketahui nasabnya. Hukum

Apa maksud luqathah dalam Islam? Luqathah adalah sesuatu barang temuan yang tidak di ketahui pemiliknya, di perbolehkan untuk mengambil luqathah dan mengumumkannya. Harta yang hilang terbagi menjadi tiga, antara lain

Apa itu wakaf? Wakaf adalah menahan harta dan menjadikan manfaatnya untuk kebaikan demi mencari pahala dari Allah, barang yang di wakafkan di syari’atkan agar bermanfaat secara terus-menerus. Misalnya adalah tanah,

Hibah adalah pemberian seseorang kepada orang lain dengan pengalihan hak milik, ketika orang yang memberi masih hidup dan tanpa di sertai tanpa imbalan, hibah sama juga dengan hadiah dan pemberian.

Tentang pengertian hajr dalam Islam Hajr adalah melarang seseorang (memblokir) untuk menggunakan hartanya karena sebab yang syar’i. Macam-macam Hajr Hajr terbagi dua, antara lain adalah : 1. Hajr karena hak

Tentang Rahn Dalam Islam Rahn adalah barang jaminan (gadai) terhadap hutang yang nantinya barang jaminan tersebut dapat di gunakan sebagai ganti pelunasan, jika pemilik tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Rahn

Maksud daripada hawalah dalam Islam Hawalah adalah memindahkan hutang dari tanggungan penghutang kepada pihak yang lain. Hukum hawalah adalah mubah, misalnya seseorang memiliki hutang kepada A sebesar seratus ribu di