Siapa pun yang mengadakan perjalanan kepada Allah tidak lepasdari empat persinggahan, yaitu Al-Yaqzhah, Al-Bashirah, Al-Fikrah dan Alazm, empat persinggahan ini tak ubahnya pilar bagi suatu bangunan, perjalanan tidak akan sampai

Hati yang senantiasa di isi dengan dzikrullah akan membawa kita kepada akhir kehidupan yang baik (Khusnul Khatimah), untuk meraihnya, kita harus berusaha dari sekarang, caranya adalah dengan mencari ruh suci

Hakikat Asma Allah Pembuktian asma Allah yang lima (Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan Al-Malik), yang di landaskan kepada dua dasar, yaitu :Dasar Pertama:Asma’ Allah menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan-Nya, asma ini merupakan

Macam-macam tasawuf falsafi 1. HululHulul merupakan salah satu konsep di dalam tasawuf falsafi yang meyakini terjadinya kesatuan antara khaliq dengan makhluk, paham hulul ini di susun oleh Al-Hallaj.2. Wahdah Al-WujudIstilah

Tokoh Sufisme Sunni Adapun para tokohnya adalah :1. Hasan Al-Basri, keprihatinannya melihat gaya hidup dan kehidupan masyarakat yang telah terpengaruh oleh duniawi, dasar pendiriannya yang paling utama adalah zuhud terhadap

TASAWUF AKHLAKI Bagian terpenting tujuan tasawuf adalah memperoleh hubungan langsung dengan Tuhan sehingga merasa dan sadar berada dalam hadirat Tuhan, semua sufi berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang dapat mengantarkan seseorang

URGENSI AKHLAK TASAWUF Tasawwuf mempunyai dua makna: makna pertama lebih di tekankan pada usaha mensucikan jiwa dan bersungguh-sungguh dalam mematuhi Allah dan meneladani Rasulullah Saw hingga jiwa menjadi bersih dan

Pencerahan Spiritual Dengan mujahadah dan dzikir yang dilaksanakan oleh seorang salik sebagai pelaksanaan thariqat secara istiqamah, akal (rasio) akan selalu mendapatkan pencerahan dari hati dengan nur hidayah, nur hidayah tersebut

Tasawuf seringkali dibedakan dan dipisahkan dengan ilmu kalam dan filsafat dalam studi-studi pemikiran keislaman, seolah-olah ketiganya tidak memiliki hubungan dan relasi kesejarahaan, padahal pada mulanya, tasawuf hampir tidak dapat dipisahkan

Tawakkal merupakan separuh agama dan separuhnya lagi adalah inabah. Agama itu terdiri dari permohonan pertolongan dan ibadah.Tawakkal merupakan permohonan pertolongan sedangkan inabahadalah ibadah.Tawakkal merupakan tempat persinggahan yang paling luas dan

Tiga Derajat Istiqamah 1. Istiqamah dalam usaha untuk melalui jalan tengah, tidak melampaui rancangan ilmu, tidak melanggar batasan ikhlas dan tidak menyalahi manhaj As-Sunnah. Derajat ini meliputi pula pada lima

Ikhbat menurut pengertian bahasa artinya permukaan tanah yang rendah, atas dasar pengertian bahasa ini pula Ibnu Abbas Ra dan Qatadah mengartikan lafazh mukhbitin di dalam ayat Al-Qur’an sebagai orang-orang yang

Apa itu Riyadhah? Salah satu di antara persinggahan “iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’in” adalah riyadhah, yang artinya melatih jiwa pada kebenaran dan keikhlasan, Riyadhah artinya melatih jiwa untuk menerima kebenaran.”

Firar dan Riyadhah Hakikat firar adalah melarikan diri dari sesuatu ke sesuatu yang lain.Firar ini ada dua macam, yaitu :– Firar-nya orang-orang yang bahagia, yaitu firar kepada Allah.– Firar-nya orang-orang

Potensi Kehidupan Manusia Untuk memahami lebih jelas siapa manusia itu, maka esensi manusia harus di kaji sebagai objek yang menyeluruh dan mendalam, caranya dengan memahami potensi kehidupan yang mempengaruhi hidupnya,

Hakikat Manusia Menurut Islam Manusia adalah merupakan materi atau benda (madah) sesungguhnya merupakan pemikiran, manusia terdiri dari jasmani dan ruhani juga merupakan pemikiran, namun, pemikiran yang pertama, yaitu manusia adalah

Apa itu Tamakkun? Kita dalam hal ini melandaskannya pada kajian tentang masalah tamakkun ini ini kepada firman Allah, “Dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan

Apa itu Al-Hayat? Allah berfirman berkaitan dengan masalah Al-Hayat (kehidupan) ini, yaitu : “Dan apakah orang yang sudah mati lalu dia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang,