oleh

Tentang Ruju’

Pengertian Ruju’

Ruju’ adalah mengembalikan isteri yang telah di talak (bukan dengan talak bain) ke dalam pernikahan, tanpa akad nikah yang baru.

Ruju’ tidak memerlukan wali, mahar, persetujuan isteri dan izin dari walinya dan ruju’ adalah hak suami, sebagaimana firman Allah :

“Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk meruju’nya.” (Q.S. Al-Baqarah : 228).

Syarat sah ruju’

Syarat sahnya ruju’ adalah :

  • Isteri yang di talak telah di jima’i sebelumnya, jika suami mentalak isterinya yang belum pernah di jima’i, maka suami tersebut tidak berhak untuk meruju’nya, ini adalah ijma’ para ulama’.
  • Talak yang di jatuhkan di bawah talak tiga (talak raj’i).
  • Talak yang terjadi tanpa tebusan, talak dengan tebusan di kenal dengan istilah khulu’, jika dengan tebusan, maka isteri menjadi bain.
  • Ruju’ di lakukan pada masa ‘iddah dari pernikahan yang sah, jika masa ’iddah isteri telah habis, maka suami tidak berhak untuk meruju’nya, ini adalah ijma’ para ulama’ fiqih.

Tata cara ruju’

Ruju’ dapat di lakukan dengan cara :

Ucapan

Ruju’ dengan ucapan adalah dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan makna ruju’, seperti ucapan suami kepada isterinya, ”Aku meruju’mu” atau ”Aku kembali kepadamu” dan yang semisalnya.

Perbuatan

Ruju’ dapat di lakukan dengan perbuatan seperti :

Suami menyentuh atau mencium isterinya dengan syahwat atau suami menjimai’i isterinya dan perbuatan semacam ini memerlukan niat untuk ruju’.

Ini adalah pendapat Malik, Ahmad, Ishaq dan pendapat yang di pilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.

Baca juga...  Tentang Mahram

Komentar

Tinggalkan Komentar dan Terimakasih Atas Kunjungan Anda...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Artikel Lainnya